audyt finansowy

Jak często przeprowadzać audyt finansowy w przedsiębiorstwie?

Regularne sprawdzanie sposobu funkcjonowania firmy oraz jej rzetelności i kondycji finansowej jest bardzo ważne. W tym celu zazwyczaj zleca się firmom zewnętrznym przeprowadzenie audytu finansowego. Tego typu zadania są wykonywane przez biegłych rewidentów. Wynikiem przeprowadzenia audytu finansowego jest dokument, w którym przedstawione są wszystkie dostrzeżone błędy w rozliczeniach i w obiegu dokumentów oraz w funkcjonowaniu obowiązujących w firmie procesów kontrolnych. Na czym polega przygotowanie audytu finansowego? Jak często i w jakich firmach powinno się go przeprowadzać?

Na czym polega audyt finansowy?

Głównym celem każdego audytu finansowego jest badanie sprawozdań z obrotu firmowymi finansami. Przeprowadzający audyt finansowy biegły rewident przede wszystkim sprawdza, czy przedstawione przez firmę w przygotowanym na koniec roku obrotowego sprawozdaniu finansowym dane zgadzają się z rzeczywistą sytuacją majątkową przedsiębiorstwa. W audycie sprawdzany jest też przedstawiony budżet firmy, a także kontrolowane jest przestrzeganie zasad rachunkowości. Głównym celem audytu finansowego jest jednak nie kontrola sytuacji majątkowej firmy i tego, czy jest ona zgodna z danymi zawartymi w przygotowanym sprawozdaniu finansowym, tylko weryfikacja firmy w tym zakresie, poprawa jej efektywności oraz udoskonalenie działających w przedsiębiorstwie procesów kontrolnych.

Audyt finansowy jest rodzajem audytu wewnętrznego. Jego wykonanie łączy się ze skorzystaniem z niezależnej działalności doradczej w celu poprawy sprawności operacyjnej firmy. Innym celem audytów finansowych jest pomoc w osiąganiu stawianych przedsiębiorstwom celów.

Jakie działania są przeprowadzane w ramach prac nad audytem?

Wykonanie poprawnego audytu finansowego wymaga od biegłego rewidenta rzetelności, szerokiej wiedzy na temat rachunkowości i kontrolingu oraz umiejętności szybkiej oceny sytuacji i wychwytywania ewentualnych błędów. Samo wykonanie audytu finansowego składa się z testów przeglądowych i dokonywania oceny istotnych elementów systemu kontroli. Konieczne jest też oszacowanie, w jakim stopniu będą one istotne w pracy audytora. O tym, co dokładnie jest sprawdzane w trakcie przygotowywania audytu finansowego, opowiedział nam nasz rozmówca, specjalista z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

W trakcie wykonywania audytu finansowego biegły rewident kompleksowo sprawdza sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawdza dostępne na kontach firmowych środki pieniężne, wszystkie rozrachunki, roszczenia wobec firmy, windykacje należności, kapitały zasadnicze oraz fundusze specjalne. Weryfikowane są też oczywiście sposoby rejestrowania przez firmy wszystkich operacji finansowych oraz poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W jakich jednostkach powinien być regularnie przeprowadzany audyt finansowy?

Regularne przeprowadzanie audytów finansowych, czyli kontroli finansów, jest istotne w zasadzie w każdym większym przedsiębiorstwie. Istnieją jednak rodzaje firm, w których regularne wykonywanie audytów finansowych jest wymuszone obowiązującymi przepisami. W takich firmach i organizacjach audyt finansowy musi być przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Do takich firm należą przede wszystkim:

  • banki, zakłady ubezpieczeń oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kapitałowe,
  • jednostki, które działają według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • spółki akcyjne,
  • firmy, które w poprzedzającym roku podatkowym spełniły przynajmniej 2 z następujących warunków: zatrudnienie przynajmniej 50 osób na pełen etat, suma bilansu na koniec roku na poziomie co najmniej 2,5 mln euro, roczne przychody przynajmniej na poziomie 5 mln euro.

Czy inne firmy również powinny się zdecydować na przeprowadzenie audytu?

Nie wszystkie firmy muszą regularnie przygotowywać audyt finansowy, jednak to nie oznacza, że nie warto tego robić. Rzetelnie przygotowany audyt ma bowiem wiele zalet i pozwala w przyszłości znacznie zwiększyć skuteczność działalności przedsiębiorstwa oraz wpłynąć na osiągane zyski. Regularne wykonywanie audytu, do którego wgląd mogliby mieć ewentualni partnerzy biznesowi, na pewno również zwiększa wiarygodność firmy.