Czy jazda po pijanemu ulega przedawnieniu?

Czy jazda po pijanemu ulega przedawnieniu?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się z surowymi sankcjami dla sprawcy. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, pijanemu kierowcy grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto za jazdę po pijanemu sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu jest przestępstwem z art. 178a § 1 kk. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania za to przestępstwo, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (Zobacz więcej na autoadwokat.pl). Co więcej, wobec skazanego za czyn z art. 178a § 4 kk sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto sprawca ma obowiązek opłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych.

Zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

Przestępstwo określone w art. 178a § 1 lub 4 kk, czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, może ulec przedawnieniu. Czas, po jakim nastąpi przedawnienie, zależy od wymiaru kary. Przedawnienie karalności nastąpi z mocy prawa po upływie 5 lat od popełnienia czynu z art. 178a § 1 kk. Natomiast czyn określony w art. 178a § 4 kk (ponowna jazda po alkoholu) zagrożony jest karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności, ale nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Przedawnienie czynu z art. 178a § 4 kk nastąpi więc po 10 latach od jego popełnienia. Okres, po jakim nastąpi przedawnienie karalności, ulega przedłużeniu w razie wszczęcia postępowania karnego w danej sprawie. Karalność tych czynów ustaje po 5 latach od daty wszczęcia postępowania.

Warto przeczytać: https://autoadwokat.pl/dobrowolne-poddanie-sie-karze-a-jazda-po-alkoholu/

Od przedawnienia karalności należy odróżnić przedawnienie wykonania kary. Chodzi o sytuację, w którym sąd wyda prawomocny, skazujący wyrok, ale kara nie była jeszcze wykonywana. Przedawnienie wykonania kary oznacza, że nie można wykonać kary po upływie pewnego czasu od uprawomocnienia się wyroku. Zgodnie z art. 103 § 1 pkt 2 kk, przedawnienie wykonania kary nieprzekraczającej 5 lat pozbawienia wolności nastąpi po upływie 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego. Z kolei wykonanie innej kary (grzywny lub ograniczenia wolności) ulegnie przedawnieniu po 10 latach od uprawomocnienia wyroku skazującego.

Zobacz także: http://ilovepoland.pl/kalkulator-alkoholu-czy-to-dziala/